အာဆင်နယ်ဟာ သာမန်အသင်းေလးမဟုတ်ပါဘူး

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဟိုက်ဘူရီကို အိမ်ကွင်းအြဖစ်သံုးစဉ်တုန်းက အီတာလျံေကျာက်ြပားေတွနဲ့ ေဆာက်ထားတဲ့ခန်းမြကီးရိှတယ်။ Marble Hallေပါ့။ အသင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အမှတ်တရပစ္စည်းေတွထားတဲ့ ခန်းမ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီခန်းမထဲမှာ “ေခတ်သစ်အာဆင်နယ်ရဲ့ဖခင်”လို့ အသိမှတ်ြပုခံရတဲ့ ဟားဘတ်ချ်မင်းရဲ့ ကိုယ်တစ်ပိုင်းပံု ေကျာက်ရုပ်ရိှပါတယ်။ဟိုက်ဘူရီကေန အမ်းမရိတ်ကိုေြပာင်းတဲ့အခါ အဲ့ဒီေကျာက်ရုပ် အပါအ၀င် အမှတ်တရပစ္စည်းေတွကို ထားခဲ့မှာေတာ့ မဟုတ်ေလာက်ပါဘူး။ ကွင်းသစ်ကို ယူသွားမှာ ေသချာပါတယ်။ MarBle Hallလိုပဲ ခမ်းနားြကီးကျယ်တဲ့ ေနရာတစ်ခုခုမှာ ထားြကမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသာထားခဲရင် တစ်ေန့က အမ်းမရိတ် မှာ ကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနားမှာ အသင်းဥက္ကဌ ပီတာေဟး၀ုဒ် ေြပာတဲ့စကားကို ချက်ပ်မင်းရုပ်တုြကီးကြကားလိမ့်မယ်၊ ဒီလိုြကားတဲ့အခါဘာယူခဲ့၊ ဘာခွာခဲ့လို့ မေြပာရင် ေတာင် ရုပ်တုြကီးက“ငါဒီမှာမေနဘူး၊ ဟိုက်ဘူရီြပန်ပို့၊ဟိုက်ဘူရီြပန်ပို့”လို့ ေြပာလိမ့်မယ်လို့ အတပ်ေြပာရဲ ပါတယ်။
  ေအာက်တိုဘာလ(၁၈)ရက်ေန့က အမ်းမရိတ်မှာ အခမ်းအနားတစ်ရပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဓိက အစီ အစဉ် (၃)ခုပါ၀င်ခဲ့တယ် ေြပာရမှာေပါ့။ တစ်ခုက ြပည်ပလုပ်ငန်းရှင်ေတွလက်ထဲ အသင်းေရာက် မသွားေအာင် ဟန့်တားတဲ့အေနနဲ့အစုရှယ်ယာရှင်ေတွလုပ်ဖို့ သေဘာတူထားတဲ့ အစီအစဉ်ကို ေြကြငာဖို့၊ ေနာက်တစ်ခုက အသင်းအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံေဆာင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်(၃)ေယာက်ရဲ့ ေြကးရုပ်တုေတွ ဖွင့်လှစ် ေပးဖို့နဲ့ ေနာက်ဆံုးတစ်ခုက ၀င်းဂါးကို အာဆင်နယ်ရဲ့ အနာဂတ်အသင်း ဥက္ကဌအြဖစ် လျာထားတဲ့အေြကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေြပာြကားဖို့ေတွပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဖွင့်လှစ်ေပးလိုက်တဲ့ ကိုယ်တစ်ပိုင်းေြကးရုပ်တု(၃)ခုထဲမှာ ၀င်းဂါးရဲ့ ရုပ်တုတစ်ခုပါပါတယ်။ သူ့ရဲ့ေကျးဇူးေတွ အသင်းေပါ်မှာ အများြကီးရိှလို့ သူ့ရုပ်တုထားတာဟာ သင့်ေတာ်ပါ တယ်။
  ၀င်းဂါးကို ေနာင်တစ်ေန့မှာ အသင်းဥက္ကဌအြဖစ်ခန့်ဖို့ ြဖစ်နိုင်သလား၊ မြဖစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာ မသိပါ ဘူး။ သူအသင်းမှာရှယ်ယာဘယ်ေလာက်ပိုင်ဆိုင်ထားသလဲ ။ ရှယ်ယာဘယ်ေလာက်ပိုင်ဆိုင်မှ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အတွက် အေရွးခံ၊ ဥက္ကဌအြဖစ် ခန့်အပ်လို့ရသလဲဆိုတာေတွက အသင်းရဲ့အတွင်းေရးကိစ္စေတွပါ။ ဆိုးသည် ၊ ေကာင်းသည်၊ သင့်ေတာ်သည်၊ မသင့်ေတာ်သည်ဆိုတာ အြပင်လူေတွအေနနဲ့ ေ၀ဖန်ပိုင်ခွင့်မရိှပါဘူး။ ဒါေပ မယ့် သတင်းတစ်ချို့မှာပါလာတဲ့ ပီတာေဟး၀ုဒ်ေြပာတဲ့စကားေတွကေတာ့ ေတာ်ေတာ်ေလးကို ဆိုးပါတယ်။ ဒီလိုသာ ေြပာခဲ့ရိုးမှန်ရင်ေတာ့ သူဟာ သူ့ေရှးအစဉ်အဆက် အာဆင်နယ်ကိုပဲ့ကိုင်ဦးေဆာင်သူေတွမျက်နှာ အိုးမည်းသုတ်ေစာ်ကားလိုက်တာပါပဲ။ အာဆင်နယ်ကို အစဉ်တစိုက်အားေပးလာသူေတွမဆိုထားနဲ့ ၊ အဂင်္လိပ် ေဘာလံုးေလာကအေြကာင်း ထဲထဲ၀င်၀င်ေလ့လာသူေတွေတာင် “ဒါမဟုတ်ဘူ၊ မှားတယ်”လို့ြကားက ၀င်ေြပာ မှာ ြဖစ်သလို ချက်ပ်မင်းရုပ်တုြကီးလည်း ဘယ်သူ့ဆီက ခွင့်ြပုချက်မှမယူဘဲ ဟိုက်ဘူရီကို ထြပန်သွားေစနိုင် ေလာက်ပါတယ်။
  ပီတာေဟး၀ုဒ်က ၀င်းဂါးကို အာဆင်နယ်ရဲ့ အနာဂတ်အသင်းဥက္ကဌအြဖစ် လျာထားခဲ့တဲ့အေြကာင်းရင်း အြဖစ်“သာမန်အသင်းေလးကိုဒီေန့လိုကမ္ဘာေကျာ်ကလပ်အသင်းြကီးြဖစ်လာေအာင်လုပ်ေပးခဲ့လို့”လို့ ေထာပနာြပု ေြပာြကားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာမမှန်ပါဘူး ။ အာဆင်နယ်ဟာ ၀င်းဂါးေရာက်ြပီးေတာ့မှ ကမ္ဘာေကျာ် လာတဲ့ အသင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အသင်းကိုသူမလာခင်၊ ရှင်းရှင်းေြပာရရင် ၀င်းဂါးမေမွးခင်ကတည်းက အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အစဉ်အလာြကီးတဲ့ အသင်းြကီးတစ်သင်းြဖစ်ေနပါြပီ။ စကားအြဖစ်ေြပာတာလား၊ အချက်အလက်အေပါ်အေြခခံြပီးေြပာတာလားဆိုတာ ကွဲကွဲြပားြပားသိနိုင်ဖို့ အာဆင်နယ်ရဲ့ အတိတ်ကစွမ်း ေဆာင်မှုေတွကို တင်ြပသွားပါ့မယ်။
  အဂင်္လိပ်အမှတ်ေပးြပိုင်ပွဲကို ၁၈၈၉ မှာစခဲ့ေပမယ့် ပထမကမ္ဘာစစ်အြပီး ြပိုင်ပွဲကို အသစ်တဖန်ြပန်စ- ပထမတန်းနဲ့ဒုတိယတန်းအသင်းေတွကို အသင်း (၂၀)ကေန(၂၂)သင်းအထိတိုးြမှင့်တဲ့ ၁၉၁၉ခုနှစ်ေနာက်ပိုင်း ကျမှ စနစ်တကျြဖစ်လာတာပါ။ အသစ်ြပန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့ ပထမတန်းမှာ အာဆင်နယ်အသင်းပါ၀င်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ၁၉၁၉ခုနှစ်ကေန ဒီေန့အထိ တစ်ြကိမ်မှဒုတိယတန်းကိုမဆင်းခဲ့ဖူးတဲ့အသင်းဆိုလို့ တစ်သင်းပဲရိှပါတယ်။ အဲ့ဒီအသင်းဟာအာဆင်နယ်အသင်းပါပဲ။မန်ယူတန်းဆင်းဖူးတယ်။လီဗာပူးတန်းဆင်းဖူးတယ်။ ေတာ့တင် ဟမ်၊ ချယ်လ်ဆီးတို့ကအစ ၁၉၁၉ခုနှစ်ကစြပီး ပထမတန်းြပိုင်ပွဲမှာ ကစားဖူးတဲ့အသင်းမှန်သမှျ အာဆင်နယ် ကလွဲရင် တန်း မဆင်းဖူးတဲ့အသင်း တစ်သင်းမှ မရိှခဲ့ပါဘူး။ ပထမတန်းမှာ အာဆင်နယ် ကလွဲရင် သက်တန်းအြကာြမင့်ဆံုးေနနိုင်ခဲ့တာ အဲဗာတန်ြဖစ်ပါတယ်။ ၁၉၅၄ခုနှစ်ကေန ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ တစ်ဆက်တည်း တန်းမဆင်းရဘဲ အဆင့်ြမင့်ဆံုး အမှတ်ေပးြပိုင်ပွဲမှာ ယှဉ်ြပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ယှဉ်ြကည့် လိုက်ရင် အာဆင်နယ်ရဲ့ စွမ်းေဆာင်မှုဟာ လက်ဖျားခါစရာေကာင်းတယ်ဆိုတာ သိနိုင်ေလာက်ပါတယ်။
  ၁၉၃၃၊ ၁၉၃၄ နဲ့ ၁၉၃၅ ခုနှစ်ေတွမှာ အာဆင်နယ်ဟာ အဂင်္လိပ်ေဘာလံုးသမိုင်းမှာ ပထမတန်းချန်ပီ ယံ (၃)နှစ်ဆက်တိုက် ဆွတ်ခူးနိုင်တဲ့ ဒုတိယေြမာက်အသင်းြဖစ်လာသလို ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှာ အာဆင်နယ်ဟာ ၂၀ ရာစု အတွင်း ပထမတန်းအမှတ်ေပးြပိုင်ပွဲ ချန်ပီယံဘွဲ့နဲ့ အက်ဖ်ေအဖလားကို တစ်ြပိုင်တည်းဆွတ်ခူးနိုင်တဲ့ ဒုတိယေြမာက်အသင်းအြဖစ် မှတ်တိုင်သစ်စိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါေတွက ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ခဲ့ေသာလုပ်ရပ်ေတွကို အာဆင်နယ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ေဖာ်ြပြခင်းသာြဖစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ေဘာလံုးေလာကထဲ အာဆင်နယ် အသင်းအေပါ် ေလးစားမှုဟာ ဒီထက်နက်ရိှုင်းပါေသးတယ်။
  ၁၉၃၀ ြပည့်နှစ်များကေန ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ြပီးစအချိန်ထိ ေဘာလံုးေလာကကလူေတွက အာဆင်နယ် သည် အဂင်္လိပ်ေဘာလံုးေလာက၊ အဂင်္လိပ်ေဘာလံုးေလာကဟာ အာဆင်နယ်ပဲလို့ အသိအမှတ်ြပုခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်အတိုင်းအတာထိ အေလးထားခဲ့သလဲဆိုတာ ဥပမာတစ်ခုေဖာ်ြပပါ့မယ်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း နာဇီေတွကို ပူးတွဲတိုက်ပွဲ၀င်ခဲ့တာကို အသိအမှတ်ြပုတဲ့အေနနဲ့ ဒိုင်နမိုေမာ်စကိုအသင်း အဂင်္လန်ကို ချစ်ြကည် ေရးပွဲေတွ လာကစားပါတယ်။ တစ်ပွဲက အာဆင်နဲ့ကစားတာပါ။ ဒိုင်နမိုအသင်းက အင်ြပည့်အားြပည့်ြဖစ်ေပ မယ့် အာဆင်နယ်ကေတာ့ နာမည်သာအာဆင်နယ် ၊ တကယ်ကေတာ့အြဖစ်ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ လူမစံုလို့ ဘလက်ပူးက မက်သရူးတို့၊ ေမာ်တင်ဆန်တို့ကို ထည့်ကစားခဲ့ရတယ်။ ကစားတာကလည်း ဟိုက်ဘူရီမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဟိုက်ဘူရီက ဗံုးေတွထိမှန်ထားလို့ ၀ိှုက်ဟတ်လိန်းမှာ ကစားခဲ့ပါတယ်။ ပွဲြကီးြကပ်တဲ့ ဒိုင်လူြကီး က ရုရှားဒိုင်လူြကီး။ အြဖစ်သာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နာမည်ခံအာဆင်နယ်အသင်းက ၂-၀ နဲ့ အနိုင်ရေနချိန်မှာ ြမူေတွကျလာပါတယ်။ ၅ ကိုက်ထက်ပိုမြမင်ရေတာ့ပါဘူး။ လုပ်သင့်တာက ပွဲရပ်ပစ်ဖို့ပါ။ ဒါေပမယ့် ဒိုင်လူြကီး က ပွဲကိုမရပ်ဘူး။ ဒိုင်နမိုက ၄-၃ နဲ့အနိုင်ရတဲ့အထိ ဆက်ကစားသွားတယ်။ ဘာေြကာင့်လဲဆိုေတာ့ အာဆင် နယ်ကို နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကိုလိုချင်လို့ြဖစ်ပါတယ်။ ဒိုင်နမိုရဲ့ ချစ်ြကည်ေရးခရီးစဉ်က ဦးတည်ချက်တစ်ခု တည်းရိှပါတယ်။ အာဆင်နယ်ကို အနိုင်ကစားနိုင်ဖို့ပါပဲ။ အာဆင်နယ်ဟာ ဒီေလာက်ကို ဩဇာတိက္ကမြကီးမား ခဲ့ပါတယ်။
  “ဆရာေရ အတိတ်ကေရွှထီးေဆာင်းခဲ့တာေတွထားခဲ့ေတာ့၊ ဒီေခတ်က သင်မေန့ဘာေတွလုပ်ခဲ့ သလဲမဟုတ်ဘူး။ ဒီေန့ဘာေတွလုပ်နိုင်သလဲဆိုတဲ့ေခတ်။ အာဆင်နယ်ဟာ ၀င်းဂါးမတိုင်ခင်က ဟုတ်ဟုတ်ြငား ြငား ဘာေအာင်ြမင်မှုေတွ ရခဲ့လို့လဲ ။ သူေရာက်လာမှ တစ်ေကျာ့ြပန်ေအာင်ပွဲခံခဲ့တာမဟုတ်လား”ဆိုရင် ဟုတ်မဟုတ် ၀င်းဂါးေခတ်(၁၁)နှစ်နဲ့ ၀င်းဂါးမတိုင်မီ (၁၁)နှစ်ရခဲ့တဲ့ ေအာင်ြမင်မှုေတွ နိှုင်းယှဉ်ြကည့်သင့်ပါ တယ်။
  မန်ယူဟာ အမှတ်ေပးချန်ပီယံသရဖူြပန်ေဆာင်းနိုင်ဖို့ (၂၆)နှစ်ေစာင့်ခဲ့ရတယ်။ ချယ်လ်ဆီးက အနှစ် (၅၀)ေစာင့်ခဲ့ရတယ်။ ဒါေပမယ့် ဖာဂူဆန်ေခတ်မတိုင်မီက မန်ယူ၊ ေမာ်ရင်ညို ဦးမေဆာင်မီက ချယ်လ်ဆီး၊ ဘင်နီတက်ဇ်ကိုင်တွယ်ေနတဲ့ လီဗာပူးတို့ဟာ သာမန်အသင်းေတွလို့ ေြပာလို့မရဘူး။ အင်မတန်အစဉ်အလာ ြကီးခဲ့တဲ့ အသင်းေတွပါ။ သူတို့မရိှေတာ့ေပမယ့် မန်ယူ၊လီဗာပူး စတဲ့ အသင်းေတွဟာ ကျန်ေနဦးမှာပါ။ ၀င်းဂါးနဲ့ အာဆင်နယ်လည်း ထိုနည်းလည်းေကာင်းပါပဲ။ ပုဂ္ဂိုလ်ေရးခံစားမှု မပါဘဲ အရိှကို အရိှတိုင်းေြပာရရင် ၀င်းဂါးေရာက်လာတဲ့အတွက် အာဆင်နယ် ဒီလိုြဖစ်လာတယ်ဆိုတာထက် အာဆင်နယ်ကို ၀င်းဂါး ေရာက်လာ လို့သာ ဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်တာြဖစ်တယ်လို့ဆိုမှ ပိုမှန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လက်ရိှ အာဆင်နယ်အေနနဲ့ ၀င်းဂါးကို အသည်းအသန်လိုချင်ေနတယ်ဆိုတာ နားလည်ေပးနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကို ဆွဲထားနိုင်ဖို့ ဘာလုပ်ရလုပ်ရ၊ ဘယ်ေလာက်ေအာက်ကျို့ရေအာက်ကျို့ရ ေအာက်ကျို့ေနတာကို ခွင့်လွှတ်နိုင် စရာရိှပါတယ်။ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိေပါ့။ ဒါေပမယ့် အတိတ်ကလုပ်ရပ်ေတွကို လျစ်လျူရှု၊ အစဉ်အဆက် စွမ်းေဆာင်မှုခဲ့ေတွကို သိမ်ဖျင်းသွားေအာင်အာဆင်နယ်အသင်းကို“သာမန်အသင်းေလး”လို့ေြပာတာ ြကေတာ့၊ အဲ့ဒီ့အတိုင်းအတာ ကို ေကျာ်လွှားခဲ့ပါြပီ။ အာဆင်နယ်ဟာ ချယ်လ်ဆီးလို ေခတ်သစ်“ြကီးေလးြကီး” ထဲက အသင်းတစ်သင်း မဟုတ်ပါဘူး။ မန်ယူ၊ လီဗာပူးတို့နဲ့အတူ လက်ေဟာင်း“ြကီးငါးြကီး”စာရင်း၀င်အဆင့် ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၀င်းဂါး ေခတ်ထက်ေစာပါေသးတယ်။ ပိုဆိုးတာက ဒီလိုေြပာခဲ့တဲ့သူက သာမန်အသင်းဥက္ကဌ မဟုတ်။ အက်ဒ၀ပ် မိသားစုနဲ့မန်ယူပတ်သတ်မှုရိှသလိုမျိုး ေဆွးမျိုးစဉ်ဆက် အာဆင်နယ်နဲ့ ပတ်သတ်ထားတဲ့ ေဟးလ်၀ုဒ် မိသားစု၀င်တစ်ေယာက် ြဖစ်ေနြခင်းက ပိုလို့ဆိုးပါတယ်။ ဒီလိုေြပာလိုက်ြခင်းက သူ့ဖခင် ဒင်းနစ် ေဟးလ်၀ုဒ် မျက်နှာကို တံေတွးနဲ့ေထွးလိုက်သလို ြဖစ်ေနပါသလားဆိုတာ မစဉ်းစားခဲ့ြခင်းက အလွန်အံ့ဩစရာ ပါပဲ။ စာေရးသူသာ ချက်ပ်မင်ေကျာက်ရုပ်ြဖစ်မယ်ဆိုရင် ရိုးရိုးဟိုက်ဘူရီကို မြပန်ဘဲအာဆင်နယ်ဟာသာမန် အသင်း ေလး ပါလို့ေြပာတဲ့ ပီတာေဟးလ်၀ုဒ်ကို ရိုက်ြပီးမှ ြပန်မှာြဖစ်ပါတယ်။


  ို

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo