ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ကျွန်ေတာ့်အြမင်(၁)

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels:

 • သူငယ်ချင်းေတွထဲမှာ ေဘာလံုးကိုရူးသွပ်သူ ေတာ်ေတာ်များရိှပါတယ်။ကိုယ်ြကိုက်ရာ အသင်းစွဲေတွနဲ့အားေပးြကပါတယ်။ကျွန်ေတာ်လည်းေဘာလံုးကို ရူးသွပ်သူတစ်ေယာက်ပါ။ ကိုယ်အားေပးတဲ့ အသင်းကို ဆုဖလားရေစချင်တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့်ကိုယ့်အသင်းပဲ ဆုဖလားရရမယ် ၊ အေကာင်းဆံုးအသင်း ဆိုြပီး အစွန်းေရာက် အားေပးသူတစ်ဦး မဟုတ်ပါ။
  တစ်ေန့ကလက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ေတာ့ေဘးနားက၀ိုင်းကလူေလးေယာက် ေြပာေနသံကို ြကားရပါတယ်။ မန်ယူသမားက သူတို့ရဲ့ ဖာဂူဆန်ဟာ အင်မတန်ဉာဏ်ေကာင်းေြကာင်း ၊ ေတာ်ေြကာင်း၊ မန်ယူကစား သမားများဟာ ကစားရာတွင် သန့်ရှင်းစွာကစားတတ်ေြကာင်း စသည်ြဖင့်သူ့ရဲ့မန်ယူကိုအမွှန်းတင်ေနပါေတာ့တယ်။ကျန်သံုး ေယာက်ထဲကတစ်ေယာက်ကေတာ့ချဲလ်ဆီးရဲ့အမာခံပရိသတ်ြဖစ်ေြကာင်း၊ ေမာ်ရင်ညိုမရိှေပမယ့်လည်းဆုဖလားကို ရယူနိုင်ေြကာင်းသူတို့ ေတွေြပာဆိုေနြကပါတယ်။ မြကာပါဘူးတြဖည်းြဖည်းနဲ့ြငင်းခံုေနြကတာစကားစစ်ထိုးမှု အြမင့်ဆံုးကိုေရာက်လာတယ် လို့ေြပာရမှာပါပဲ။ ေဘးကခံုေတွဆွဲြပီး နှစ်ေယာက်သား ချြကပါေလေရာဗျာ။ ကျန်နှစ်ေယာက်က ဆွွဲထားေပလို့သာေပါ့။ေနာက်မို့ ဆိုဒိထက်ပိုဆိုးနိုင်တဲ့ အေြခအေနပဲ။ အသင်းကိုြကိုက်တာ ဒီေလာက်ထိြဖစ်ဖို့လိုပါသလား။ အသင်းတစ်သင်းအေပါ် ြကိုက်ခွင့် ၊ ေ၀ဖန်ခွင့်ေတွလူတိုင်းရိှြကတာပဲ။ကိုယ့်အသင်းက ေတာ့ ေကာင်းြပီး သူများအသင်းကိုေတာ့ မေကာင်းေြပာတာ မျိုးေတာ့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ တစ်ချို့ဆိုရင် ကိုယ့်အသင်းမှ ကိုယ့်အသင်း၊ ကိုယ်အားေပးတဲ့အသင်းက ကစားသမားမှား ေနရင်ေတာင်မှ မမှားဘူးလို့ ဒိုင်ခံြငင်းတဲ့သူ၊ အသင်းရံှုးးေနရင် တစ်ဘက်ကစားသမားကို ရိုက်ချိုးပစ် လိုက်လို့ဆိုတာ မေြပာသင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အားေပးချင်သလိုအား ေပးမယ် မင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲလို့ ေမးြကပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ေတာ်အမှန်အတိုင်းေြပာရရင််နိုင်ငံြခားေဘာလံုးပွဲေတွြကည့်ြပီးတစ်ေယာက်နဲ့ တစ်ေယာက် စိတ်၀မ်းမကွဲေစချင်လို့ပါ။ အားမေပးနဲ့လို့မဆိုလိုပါဘူး ။ မှျမှျတတနဲ့ အစွန်းမေရာက်ဖို့ ေြပာချင်တာပါ။

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo