alt text

သတိတရ​နှင့် ေမ့​မ​ရ​သည်

'ေကာင်မေလးေရ....... အနမ်းတစ်ခုအတွက် ကျမ်းတစ်ေစာင်ဖွဲ့သူေတွလည်း ရိှတယ်။ ပန်းခူးဖို့အတွက် လှမ်းချူတဲ့လက်တစ်စံုမှာ ေြမနံ့ေတွ ထံုေနတယ်။

Read More
alt text

ဒါလား​​ဟဲ့​ စာ​ေရး​​ဆရာ

စာေပ၊ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်၊ ပန်းချီစသည့် အနုပညာ နယ်ပယ်မှ အနုပညာသမားများသည် ခံစားစရာ ရိှလှျင် သူများထက် ပိုမို ခံစားတတ်ြပီး၊

Read More
alt text

ဂစ်တာ​အို​တစ်​လံုး

ပိတ်သားထက်က ဇာတ်လမ်းမဟုတ်ဘူး... မုသားကုိ ကိုးစားတဲ့ ေစစားသူလည်းမဟုတ်ဘူး...

Read More
alt text

ဆရာ KEY

သို့နှင့် ကျွန်ေတာ်သည် သူ၏ ဇာတ်ေြကာင်းအစံုကို ေမးြမန်းမိေလေတာ့သည်။ တစ်ေန့

Read More
alt text

ငါ... လူ​မိုက်

အစကတည်းက ပွင့်လန်းမယ့်ပန်းေတွအေြကာင်း.... အချစ်လမ်းနဲ့ ကမ်းေတွအေြကာင်း

Read More
alt text

ဘ​ေလာ့​ဂ်ဂါ​သမိုင်း​

ကျွန် ​ေတာ်ဟာ သတင်း​လိုက်ဖတ်ရင်း​ ြပင်သစ် Blogger တစ်​ေယာက်ရဲ့​

Read More
alt text

အလံ မလှဲပါနဲ့​ ဧရာ

ကျွန်​ေတာ်သည် ြမန်မာစာပညာရှင်လည်း​ မဟုတ်၊​ ယူနီကုဒ်ပညာရှင်လည်း​ မဟုတ်ပါ။ သို့​ေသာ်

Read More
alt text

နား​ခံ​ေတာ် မူလနိဒါန်း​

ကျွန်ုပ်သည် ၁၂၉၂ ခုနှစ်မှစ၍ ြမန်မာဘုရင်မင်း​ြမတ်လက်ထက် “​ေနာ်ရထာ​ေကျာ်ထင်”ဘွဲ့​ရ လွှတ်​ေတာ်စာ​ေရး​ေတာ်ြကီး​ ရာထူး​၊

Read More

တွင်း​ထွက်

 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • တြင္းထြက္


  ဒဏ်ရာဆိုတာ
  တွင်း​ထွက်မှမဟုတ်တာ။

  ဒါ​ေပမယ့်​....
  ​ေပး​သူရှိတိုင်း​ ရတယ်​ေလ။

  လင်း​ဦး​(စိတ်ပညာ)
  ၁-၁၂-၂၀၁၅
  Read More...

  ရည်း​စား​

 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)


 • ကိုယ့်​ထက်ငယ်ရင်
  ကိုယ့်​ထက် လည်လိမ့်​မယ်။

  ကိုယ့်​ထက်ြကီး​ရင်
  ကိုယ့်​ကို ြဖီး​လိမ့်​မယ်။

  ကိုယ်နဲ့​ရွယ်တူဆိုရင်
  ကိုယ့်​အြပင် ကျူကျူလုပ်လိမ့်​မယ်။

  လင်း​ဦး​(စိတ်ပညာ)
  Read More...

  Blogger ဘ၀ အမှတ်တရများ

 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)


 • Blog ေတွ ြပန်လည်အသက်၀င်လာတာ ၀မ်းသာစရာပါ။ ကွျန်ေတာ် ြပီးခဲ့တဲ့နှစ်က အမှတ်တရအေနနဲ့ ြဖတ်သန်းခဲ့သမှျ Blogger သမိုင်းဆိုြပီး ေရးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒါကေတာ့ ြမန်မာြပည်ရဲ့ ေခတ်ဦး Blog ေတွနဲ့ ဆက်လက် ေမွးဖွားလူတဲ့ Blogger ေတွကို တန်းစီ ေရးခဲ့တာပါ၊

  ဘေလာဂ့်ေရးတာမှာ အမှတ်တရေတွအြဖစ်နဲ့ေတာ့ ြမန်မာစကား ေဖာင့်အေတွ့အြကုံေတွ ရခဲ့တယ်၊ ၀င်းအင်း၀ စသြဖင့် ေဖာင့်ေတွနဲ့ ေရးခဲ့ဖူးသလို ေဇာ်ဂျီေဖာင့်နဲ့အသားကျ သေဘာကျခဲ့တယ်။ ေနာက်ဆံုး ဒီဘက်ပိုင်းမှာ ေဖာင့်တိုက်ပွဲေတွ ပိုြပင်းထန်ခဲ့ြကတယ်၊ ြမန်မာယူနီကုတ် မသံုးရင်ဘဲ တစ်ခုခု လုပ်ေတာ့မလိုလို စကားမျိုးေတွ ေပါ်ထွက်ခဲ့တယ်။ အဲ့စကားဟာ ေဇာ်ဂျီေဖာင့် သံုးသူ ဘေလာဂ်ဂါေတွအေပါ် တိုက်ရိုက်ေြပာေနသလိုမျိုး ြဖစ်ခဲ့တယ်၊

  ဒုတိယအေနနဲ့ကေတာ့ Ethic နဲ့ Copy right နဲ့ပတ်သက်ြပီး ထားရှိရမယ့် စံေတွ။ သေဘာတရားေတွ ပုိနားလည်လာတယ်၊ အခုအချိန်နဲ့ နှိုင်းယှဥ်မယ်ဆိုရင်ေတာ့ ဘေလာဂ်ေတွဆီကေန ကူးယူြကတဲ့ ပရင့်မီဒီယာေတွက သူတို့ပဲေရးသလိုလို လုပ်ြပီး ယူသံုးတာေတွရှိလာတယ်။ ဒါေတွက ေြပာင်းြပန်ြဖစ်လာတဲ့ သေဘာပဲ။

  ေနာက်တစ်ခုကေတာ့ နိုင်ငံေရးေတွမှာ ဘေလာ့ဂ်ဂါေတွ အမှန်တရားဘက်ကေန မပါမြဖစ် ရပ်တည်ခဲ့ြကတယ်။  ဒါ့အြပင် ေခတ်စနစ်ဆိုးရဲ့ ဖိအားေအာက်မှာ ဘေလာ့ဂ်ဂါေတွဟာ အတင်းတိုက်ထုတ် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ေကျာ်သံုးြပီး ြဖန့်ေ၀ခဲ့ြကသူေတွြဖစ်တယ်၊ ဘာကိုေြပာချင်တာလဲ ဆိုေတာ့ ေခတ်စနစ်ဆိုးေအာက်ကေန ကိုယ်၀ါသနာပါရာကုိ မရမက ေရးြက ေြပာခဲ့ြကသူေတွြဖစ်တယ်၊  အီးေမးလ်ပို့၊ဘေလာ့ဂ်ေရးတာကို ေထာင်ချခဲ့တာေတွ၊ အဲ့အချိန်က Gmail နဲ့ Blog Dashboard ေတွကို ေကျာ်၀င်ရတယ်ဆိုရင် ဒီဘက်လူေတွအတွက် အထူးအဆန်း များ ြဖစ်ေနမလားဘဲ။ေြပာရရင် Proxy မေကျာ်တတ်ရင် ဘေလာ့ဂ်ဂါမြဖစ်ဆိုတာပါပဲ၊ တကယ် လွမ်းဆွတ်စရာ အချိန်ေတွပါ။

  အဲ့ကေနတစ်ဆင့် ကွျန်ေတာ်တို့လို နည်းပညာနယ်ပယ်ကို ထဲထဲ၀င်၀င် ြဖစ်ေစဖို့ တွန်းအားတစ်ခုက html, CSS ေတွကို ပိုရင်းနှီးေစတာပါ၊ Wordpress , Joomla လိုမျိုး တကယ့် platform ေတွနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ရပါတယ်၊ ေလ့လာခဲ့ရပါတယ်၊

  ြပီးေတာ့ ဒီကေနပဲ ပရင့်မီဒီယာမှာ ေအာင်ြမင်ြကတဲ့သူေတွအြဖစ် ရပ်တည်ေနနိုင်ခဲ့ြက သူေတွ ြဖစ်လာတဲ့သူေတွလည်း ရှိလာတဲ့အြပင်၊ ပရင့်မီဒီယာကေန ဘေလာ့ဂ်ေတွ ေရးြဖစ် လာြကာတာေတွလည်း ရှိလာပါတယ်၊

  ေနာက်တစ်ခုကေတာ့ တကယ့်ကို မိသားစုသဖွယ် ခင်မင်းရင်းနှီးမှုေတွပါ၊ ကုိယ့်အိမ်၊ သူ့့အိမ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှှုေတွနဲ့အတူ လိုက်လံလည်ပတ် ဖတ်ရှုြကတဲ့ ဓေလ့ေလးပါ၊ ဒါဟာ တကယ့်ကို  အွန်လိုင်းလူမှုဆက်ဆံေရးနယ်ပယ်တစ်ခုအြဖစ် ြဖစ်ထွန်းလာတာပါ၊ ေြပာရရင် ဘေလာ့ဂ်ယဥ်ေကျးမှုတစ်ခုပါပဲ၊ ကွျန်ေတာ်ကေတာ့ ဒါေလးကို ဒီအချိန်မှာ ပိုလွမ်းမိတယ်၊

  အဲ့ဒါနဲ့ဆက်စပ်ြပီး ြဖစ်လာတာကေတာ့ Tag Game ပါပဲ၊ ကိုယ်ေရးေစချင်တဲ့သူကို တဂ်ြပီး ေြပာဆိုေဆွးေနွးေရးသားေစတဲ့ ဓေလ့ေလးပါ၊ ဒါဟာလည်း ေနွးေထွးမှုကို ပိုြပီးြဖစ်ေစပါတယ်။

  ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာနယ်ပယ်ကေန မှျေ၀ခဲ့ြကသလို သူများရဲ့နယ်ပယ်အေတွ့အြကုံေတွကိုလည်း ရရှိခံစား ေလ့လာနိုင်တဲ့ ေနရာေလးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး၊

  ြပီးခဲ့တဲ့ နှစ်က ဒီလိုချိန် ရန်ကုန် Myanmar Blogger Day ေဟာေြပာပွဲမှာ ယေန့ေခတ် ဆိုရှယ်နက်၀က်နှင့်  အန္တရာယ်ဆိုတဲ့ ေခါင်းစဥ်နဲက ေဟာေြပာေဆွးေနွးြဖစ်ခဲ့ပါတယ်၊

  ဒါေတွက ြဖတ်သန်းခဲ့တာေတွထဲက ြဖတ်သန်းမှုအေတွ့အြကုံကေန ရလာတဲ့ ြဖစ်ပျက်ခဲ့မှုေတွအေပါ် အမှတ်ရမိေနတာေလးေတွပါ၊ ဒီအစပျိုးမှုကေန ၊ ဒီလို လွမ်းဆွတ်မှုမျိုးကေန ဘေလာ့ဂ်ေတွ ြပန်လည်သက်၀င်ေအာင် ဆက်လက်ေရးသားြကပါဦးလို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်၊

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)






  Read More...

  ​ေခါင်း​စား​

 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • ကိုင်ဇာြကိုက်တယ်၊​
  ထီး​ဆိုင်ြကိုက်တယ်၊​
  ထူး​အိမ်သင်ြကိုက်တယ်၊​

  ဒီ​ေခတ်မှာ​ေတာ့​
  အချို့​များ​
  ​ေညာင်နာနာ ဩတတအသံ​ေတွနဲ့​
  မရိုး​တဲ့​ ​ေကျာရိုး​သီချင်း​ေတွ ​ေရး​ဆိုတတ်တာ​ေလာက်များ​
  ခိုက်ခိုက်တုန်​ေနြကတယ်။

  ဘာ​ေတွြကည့်​ြကိုက်
  ဘာ​ေတွြကည့်​ခိုက်
  ​ေခတ်ထဲက ​ေခတ်
  ​ေခတ်ထဲမှာမှ ဒီလိုအသံ
  ​ေခါင်း​စား​ရမယ့်​ အ​ေြကာင်း​ထဲ
  အဲ့​ဒါလည်း​ ပါတယ်။

  လင်း​ဦး​(စိတ်ပညာ)
  Read More...

  ​ေငွ

 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)

 • ညီမ​ေလး​က…..
  ဗိုက်ဆာသတဲ့​လား​၊​
  အစ်ကို့​မှာ
  ​ေခါက်ဆွဲ​ေြခာက်နဲ့​ ​ေကာ်ဖီထုပ်​ေတာ့​ရှိတယ်။

  ညီမ​ေလး​က….
  ဝမ်း​သာသတဲ့​လား​၊​
  အစ်ကို့​မှာ
  ဂ​ေယာင်ဂယက်နဲ့​
  ​ေယာင်​ေတာင်​ေတာင်လမ်း​ထဲ ​ေရာက်​ေနြပီ။

  ဟိုး​ဆရာ
  ကား​ခမပါလို့​
  ကျွန်​ေတာ်ကို အခမဲ့​ စီး​ခွင့်​ေပး​ပါ။

  လင်း​ဦး​(စိတ်ပညာ)
  Read More...

  ငို

 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)

 • ငိုတယ်ဆိုတာ
  ​ေလာကြကီး​ကို အရှံုး​ေပး​တာတဲ့​....။

  တကယ်​ေတာ့​
  ဝမ်း​နည်း​စရာရှိတာ ဝမ်း​နည်း​
  ငိုစရာရှိတယ်ဆိုတာ ငို
  အဲ့​ဒါ.....
  ခံစား​တတ်သူတိုင်း​ရဲ့​
  ြပယုဂ်တစ်ခုပဲ။

  လင်း​ဦး​(စိတ်ပညာ)
  Read More...

  ကျိန်စာ

 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)

 • ​ေကာင်မ​ေလး​ေရ......
  ဒီလိုနဲ့​ပဲ
  အတ္တကိုယ်စီထမ်း​ပိုး​ရင်း​
  တစ်ညြပီး​ တစ်ညကုန်
  ​ေမျှာ်လင့်​ချက်​ေတွနဲ့​ ​ေဝး​သထက် ​ေဝး​သွား​ရင်း​
  မနက်ြဖန်​ေတွအတွက်
  မြဖစ်နိုင်​ေတာ့​တဲ့​ အ​ေြခအ​ေနမျိုး​မှာ
  အလွမ်း​ေတွနဲ့​ နိုး​ထ​ေနရတဲ့​
  အသက်ရှု​ေနရတာကိုက
  ကျိန်စာသင့်​ေနသလိုမျိုး​....။

  လင်း​ဦး​(စိတ်ပညာ)
  Read More...

  ​ေမျှာ်လင့်​မှု

 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)


 • ကျွန်​ေတာ်က မျက်လှည့်​ဆရာ တစ်​ေယာက်ပါ။
  လွန်ခဲ့​တဲ့​ (၆)လ​ေလာက်က
  အမျိုး​သမီး​တစ်​ေယာက်ကို ​ေဖျာက်ြပလိုက်တာ
  ဒီ​ေန့​ထိ ြပန်​ေခါ်မရ​ေတာ့​ဘူး​။
  သတိတရနဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​မှုဆိုတာ အဲ့​ဒါပါပဲ။

  ကျွန်​ေတာ် မျက်လှည့်​ဆရာတစ်​ေယာက်ပါ။

  လင်း​ဦး​(စိတ်ပညာ)
  Read More...

  အမှန်တရား​

 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)

 • စိတ်မ​ေကာင်း​ြဖစ်ရံုကလွဲ၍
  မင်း​ဆီ ဒူး​ေထာက်ြပီး​ လာမှာမဟုတ်ဘူး​။

  ​ေြပလည်မှု ြငိမ်း​ချမ်း​ေရး​ဆိုတာ
  ​ေအာက်ကျို့​စရာမလိုတဲ့​
  နား​လည်မှုတစ်ခုပဲ။

  ငါမမှား​ဘူး​ ဆိုတဲ့​ အတ္တ
  ကိုင်ဆွဲထား​တယ်ဆိုရင်​ေတာင်
  အမှန်တရား​အတွက်ပဲ ြဖစ်မှာပါ။

  လင်း​ဦး​(စိတ်ပညာ)
  Read More...

  Twitter

  အများဖတ်

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo